بدون شرح(!)

 

دیروزکتابی ازایران دست مان رسید،خواندنی.بامداقه تورقی کردیم ودیدیم عجب کارخوبی کرده است این دوست هم قلم مان جناب رضی هیرمندی باگردآوری وترجمه ی گفته های طنزآمیز.بعدباخودمان گفتیم حیف است معرفی اش نکنیم.کردیم واین طورازآب درآمد! عنوان کامل کتاب:فرهنگ گفته های طنزآمیز.گردآوری وترجمه ی رضی هیرمندی .انشارات معاصر.ماکه بالاترمعرفی کرده بودیم .میمردیدبابصیرت بخوانید؟!!

 ویک توضیح کوچک:

 مااین جارسمااعلام می کنیم که دستچین(طنزچین!)های زیرهیچ ربطی به هیچ بی ربطی ندارند!ماخوش مان آمدگفتیم معرفی اش کنیم شایدخوش شماهم بیاید.کورشویم اگردروغ بگوییم وشکر بخوریم اگر ایضا! همین. و توی آستین مان هم هیچ نوع استکبارجهانی پنهان نکرده ایم تایکهوبزند بیرون،ترتیب مان را بدهد!بازهم همین.تمام.حرف نباشد،سرتان رابیندازیدپایین وبخوانید!

 1-اولین شرط برای دولتمردبودن،خنگ بودن است.(دین آچسون)

 2-"دکترهیل،آیابرای سناتورهادعامی کنید؟"-"خیر،بااین سناتورهایی که من می بینم،برای مملکت دعامی کنم (ادوارداورت هیل-روحانی آمریکایی)

 3-بعضی آدم هاچیزی درچنته ندارندامابرای فهمیدن همین مطلب بایدمدت هابه حرف شان گوش بدهید.(دبلیو. اچ.بورن)

 4-دموکراسی دررای شماری معلوم می شود،نه دررای گیری.(تام استاپارد)

 5-این که افرادی درانتخابات برنده می شوندبیشتربه این دلیل است که اغلب مردم می خواهندعلیه فلان رای بدهندنه به نفع بهمان.(فرانکلین.پی.آدامز)

 6-تمام حیوانات برابرند،امابعضی شان برابرترند.(جرج اورول)

 7-دموکراسی به عبارت ساده یعنی کوبیدن مردم به دست مردم برای مردم.(اسکاروایلد)

 8-پادشاهان خوب،تنهادشمنان خطرناکی هستندکه دموکراسی امروزی راتهدیدمی کنند.(اسکاروایلد)

 9-دیکتاتورهاسواربرببربه این سوی وآن سوی می تازندوجرات پیاده شدن ازآن هاراندارندوببرهالحظه به لحظه گرسنه ترمی شوند.(وینستون چرچیل)

 10-تازمانی که مردم سزارهاوناپلئون هارامی پرستندطبیعی است که سزارهاوناپلئون هایی ظهور خواهند کرد وآن هارابه خاک سیاه خواهندنشاند.(آلدوس هاکسلی)

 11-سانسورچی کسی است که چیزهایی می داندکه به نظراوشمانبایدبدانید.(لارنس جی.پیتر)

 12-آلوده ترین کتاب،کتابی است تطهیرشده.(والت ویتمن)

 13-هروقت سانسوررسمی وجودداردعلامت این است که وضع آزادی بیان وخیم است وهروقت سانسوری در کارنیست مطمئناهمه ی بلندگوهادردست سخنگویان رسمی است.(پل گودمن)

 14-اولین شرط سیاستمدارشدن خنگ بودن است.رسیدن به این مرحله همیشه کارساده ای نیست.(دین آچسون)

 15-سیاستمداربندبازی است که تعادلش راباگفتن عکس آن چه انجام می دهد،حفظ می کند.(موریس باره)

 16-برای نائل آمدن به مقام وزارتدوراه بیشتروجودندارد،یاخوش رقصی کردن یاجفتک انداختن.(آنورین بوان)

 17-شمارکسانی که درفاصله ی غروب وطلوع آفتاب انتخاب شده اندبیش ازکسانی است که میان طلوع و غروب رای آورده اند.(ویل راجرز)

 18-هرقدردرباره ی سیاست بیشترتامل کنیدبهترمتوجه می شویدکه احزاب یک ازیک بدترند.(ویل راجرز)

 19-درجوانی هرگزنخواستم رادیکال باشم تادرپیری محافظه کارازآب درنیایم.(رابرت فراست)

 20-وقتی قدرت رابه دست گرفتیمآن چه مایه ی حیرتم شداین بودکه دیدم وضع به همان خرابی یی است که می گفتیم.(جان.اف.کندی)

 21-سیاستمدار،انسان رابه دوطبقه تقسیم می کند:ابزارهاودشمنان.(فریدریش نیچه) 22-قدرت،گرایش به فسادداردوقدرت مطلقه فسادمطلق به همراه می آورد.(لردبارون آکتون)

 23-به عقیده ی من به قدرت نبایداعتمادکرد.دردست هرکس باشد.(ویلیام جونز)

 24-بی اعتمادی به قدرت بایددرراس وظایف مدنی قرارگیرد.(نورمن داگلاس)

 25-ازخوش گذرانی که بگذریم بزرگترین عیش آدم هاجلوگیری ازخوش گذرانی دیگران یابه عبارت کلی تر کسب قدرت است.(برتراندراسل)

 مارچ 2008 - هرنه

 

 

/ 42 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محسن

سلام رامای عزیز من مایلم با وبلاگ زیبای شما تبادل لینک کنم. پس لینک شما را قرار دادم. شما هم لطفا لینک مرا قرار دهید. با تشکر

محسن

سلام رامای عزیز من مایلم با وبلاگ زیبای شما تبادل لینک کنم. پس لینک شما را قرار دادم. شما هم لطفا لینک مرا قرار دهید. با تشکر

محسن

سلام رامای عزیز من مایلم با وبلاگ زیبای شما تبادل لینک کنم. پس لینک شما را قرار دادم. شما هم لطفا لینک مرا قرار دهید. با تشکر

محسن

سلام رامای عزیز من مایلم با وبلاگ زیبای شما تبادل لینک کنم. پس لینک شما را قرار دادم. شما هم لطفا لینک مرا قرار دهید. با تشکر

مولانا و مولاکم بدپیله!!!

ای چشمه ی نور انشعاباتت کو؟! ای خانه ات آباد! خراباتت کو؟! در شعر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست ای عشق! ستاد انتخاباتت کو؟! [قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل] سلام! مثل همیشه قشنگ و غافلگیر کننده نوشته ای! آفرین! گل][گل][گل][دست][دست] منم با این مطالب به روز منم با این مطالب به روزم: "سه نطق خارج از دستور + از شور و شيرين انتخابات + ايران: اسفند 86 + ايران: اسفند 90 " [نیشخند][چشمک][خنده] خوش حال می شم که بازم روی ماهتو از نزدیک ببینم، نازدونه ی بدپیله! فدای تو! [قلب][قلب][گل][خداحافظ]

رام

خواندندن کردیم این خواندندنی ها را و به نظرمان رسید در آستین شما استکبارات جهانی متعارف عمیقا ریشه ندوانده اند ولی انگاری در ضمیر ناخودآگاه کمی در تمایلات آنارشیستی سیاحت می کنید که این خود خانمان براندازتر از آن است به هرحال ما که هنوز اندرخم 1کوچه ی سوسیالیستیش ماندیم..... شما هم مواظب خویشتن باشید مادامی که به درون مرزهای پرگوهر مشرف می شوید درضمن بندهای 3 10 11 12 13 22 23 خیلی بیشتر به دلمان تمرگید

خانم ثابتی

بدون شرح رویت گردید. به منشی مان بسپرید آرشیوش نماید. خوش به حال خودمان که پادشاه اقلیم وجودمان هستیم و برای اثبات خودمان و قدتمان ، نیازی به عکس نیم رخ و تمام رخ و سوزاندن کالری بسیار برای گول زدن خلایق نداریم. و اما نمد مال عزیز با کام شیرین چون عسل ات چه می کنی دوست. راستی اگربعد از نوشتن این پست ، برای رد شدن از خیابان عصای سفید ات را همراه نبرده بودی من در خدمت ام. باز هم می گویم برای تکاندن آن چیزی که در آستین مدتی است قلقلکت می دهد من تمام تعطیلات به غیر از ایام هفته در خدمتم.[چشمک] راستی جمله هایت را پرینت گرفتم تا بدهم سر تاسر مملکت زیر دستان آویزه ی گوش گردانند. حالا اگر بگوییم عالی بود که چیزی از جبروتمان کاسته نمی شود که؟ می شود؟[زبان]

مزنا

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام نوروزتان خوش

esperanza

من هم خیلی خوشم اومد.هر چند لبخند به لبم نیاوردند. ممنون.