# پدرسوخته

طوریش نیس،خودشوبه موش مردگی زده!

بازهم ناصرالدین شاه شنبه ١٢ ربیع اثانی ١٢٨٧ امروزدستوردادیم وارطان بیاید دست بوسی.آمد.بوسید.رفت.بعدازرفتن آن"بدارمنی" دیدیم داردیک چیزی مان می شود:ازتخت پایین شده ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 7 بازدید